دادگاهی در مصر با محاکمه غیابی ۱۵ آمریکایی آنان را به ۵ سال زندان محکوم کرد.
این دادگاه همچنین یک آمریکایی دیگر را به ۲ سال زندان محکوم کرد. محاکمه این ۱۶ آمریکایی در ارتباط با پرونده سازمان های خصوصی و بدون مجوز صورت گرفت. این آمریکایی ها که پس از انقلاب مردم مصر و سرنگونی رژیم مبارک در سال ۲۰۱۱ بازداشت شده بودند، پس از چند روز بازداشت به صورت کاملا مشکوک آزاد شده و به آمریکا منتقل شدند. آزادی این شهروندان آمریکایی در آن زمان با جنجال بسیاری در مصر همراه شد. این دادگاه مصری همچنین چند متهم دیگر از کشورهای نروژ، صربستان، آلمان، و چند کشور عربی را به ۵ سال زندان محکوم کرد. ۱۱ مصری نیز در ارتباط با همین پرونده به یک سال زندان محکوم شدند.