یک سرباز عراقی با هدف قرار دادن پرچم داعش از فاصله‌ای بسیار دور، مهارت خود را به نمایش گذاشت.