مراسم سوگواری برای کشته شدگان حادثه سقوط هواپیما در مصر