رمی جمرات از داخل خودرو تازه ترین دستاورد مدیریتی سعودی ها بر مراسم حج است، که فیلم آن در شبکه های اجتماعی منتشر شد.
به گزارشMuslimPress؛ درحالی که مقام های سعودی تلاش می کنند خود را از مسائل مطرح شده درباره بستن برخی مسیرها برای شاهزادگان تبرئه کنند، به نظر می رسد این فرد که از داخل خودرو مشغول سنگ زدن به ستون رمی جمرات است، با تکیه بر قدرت شاهزادگی یا نزدیکی به مقام های آل سعود توانسته باشد با خودرو خود را به نزدیک ترین نقطه ستون های رمی جمرات در مسیری خلوت برساند.در شبکه های اجتماعی به نام این شخص و زمان تهیه فیلم اشاره نشده است.