جنبش حماس تأکید کرد رئیس تشکیلات خودگردان با آزاد کردن ۹۶ نظامی رژیم صهیونیستی به اسرای فلسطینی در زندان های این رژیم خنجر زد.
" سامی ابوزهری " سخنگوی حماس اظهارات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مخالفت با گروگان گرفتن نظامیان صهیونیست برای تبادل با اسرای فلسطینی را نظر شخصی وی دانست وگفت: مردم فلسطین درباره لزوم آزادسازی اسرا از زندانهای اسرائیل اتفاق نظر دارند. محمود عباس یکشنبه گذشته در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد گفته است: ربودن سربازان در فرهنگ ما نیست و نمی توانیم دست به چنین اقدامی بزنیم. محمود عباس خاطرنشان کرد: یک بار ۹۶ سرباز اسرائیلی که راه خود را گم کرده بودند که در عرض ۱۰ دقیقه با عزت و احترام آنان را به همسایگان اسرائیلی خود تحویل دادم. ابوزهری به اسارت گرفتن سربازان رژیم صهیونیستی را سیاست همه گروه های مقاومت فلسطینی دانست و گفت: اعتراف عباس به تحویل دادن ۹۶ سرباز صهیونیست به منزله خنجر زدن به اسرای فلسطینی است؛ اسرا در زندانهای اسرائیل مورد توهین و شکنجه قرار می گیرند، درحالی که سربازان اسرائیلی در چارچوب توافقنامه امنیتی اسرائیل با تشکیلات خودگردان در کرانه باختری تحت حمایت قرار دارند. سخنگوی حماس گفت: با ۹۶ سربازی که عباس آنها را به اسرائیلی ها بازگرداند، می توانستیم تمام اسرای فلسطینی را از زندان صهیونیست ها آزاد کنیم.