اعتراضات خیابانی در سوئد که از یک محله فقیر نشین در پایتخت این کشور شروع شد، به سراسر کشور سرایت کرده است.
گزارش های رسیده از سوئد حاکی است، اعتراضات خیابانی در این کشور که از چند روز پیش در پایتخت این کشور آغاز شده، به مناطق دیگر کشیده شد. به گزارش «بی. بی. سی»، پلیس سوئد از به آتش کشیده شدن یک مدرسه و چندین خودرو در شهری در ۱۶۰ کیلومتری غرب استکهلم، پایتخت سوئد خبر داده است. شهر سودر تالج سوئد نیز از مناطقی است که اعتراضات خیابانی دامنگیر آن شده است. استکهلم، پایتخت سوئد از یکشنبه شب گذشته(۱۹ می) و به دنبال تیراندازی پلیس به یک مرد ۶۹ ساله، شاهد اعتراضات و خشونت های خیابانی بود که امروز بعد از گذشت چندین روز، این اعتراضات نه تنها کاهش نیافته، بلکه به سراسر سوئد کشیده شده است. دولت های آمریکا و انگلیس طی بیانیه های هشدارآمیزی، شهروندان خود را از نزدیک شدن به مناطق بحرانی و خشونت زده سوئد برحذر داشته اند. /