- معاون دبیرکل جمعیت وعد بحرین هدف آل خلیفه از وقت کشی در گفتگو با مخالفان را تحمیل قانون اساسی به مردم و خالی کردن عرصه از مخالفان دانست.
"ابراهیم کمال"گفت: آل خلیفه با پیگرد فعالان سیاسی و حقوقی و شکنجه زندانیان خشونت ها را افزایش داده اما این اقدامات مانع حرکت سیاسی مردم نخواهد شد. معاون دبیرکل جمعیت وعد بحرین اعتراضات مسالمت آمیز در مناطق مختلف این کشور را نشانه مخالفت مردمی با شکنجه، بازداشتهای بدون ضابطه و مجازات گروهی دانست و گفت: آل خلیفه درباره اوضاع کشور دروغ می گوید و گزارش های بین المللی درباره وضعیت داخلی را انکار می کند؛ اما سازمانهای بین المللی و کشورهای بزرگ به ویژه اعضای شورای امنیت با اقدامات ضد مردمی منامه مخالفند. کمال الدین گفت وگوی رژیم با مخالفان را وقت کشی دانست و تصریح کرد: آل خلیفه می خواهد وانمود کند که خواسته های مردم را اجابت کرده است و از سوی دیگر با ارعاب و تهدید باعث متوقف شدن فعالیت های اعتراضی شود. چندی پیش جمعیت الوفاق بحرین در اعتراض به سیاست های رژیم آل خلیفه و همچنین محکوم کردن حمله رژیم به بیت شیخ عیسی قاسم رئیس مجمع علمای بحرین به مدت دو هفته مشارکت در گفتگوها را تعلیق کرد.