وزیر خارجه سوریه از مشارکت این کشور در کنفرانس صلح ژنو خبر داد.
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه  در کنفرانسی خبری در عراق از مشارکت سوریه در کنفرانس ژنو خبر داد و آن را  فرصتی خوب برای راه حل سیاسی دانست. پیش از این روسیه و آمریکا برای برگزاری کنفرانسی در ژنو برای حل بحران سوریه حضور قدرت های جهانی به توافق رسیده بودند. این کنفرانس در ماه ژوئن برگزار خواهد شد. پیش از این نیز قدرت های جهانی برای حل بحران سوریه در ژنو نشستی برگزار کرده بودند.