عضو ارشد جمعیت وفاق بحرین تأکید کرد، حمله نظامیان رژیم آل‌خلیفه به منزل رئیس شورای علمای اسلامی این کشور به دلیل تأکید وی بر وحدت ملی و مخالفت با فتنه مذهبی صورت گرفت.
" عبدالجلیل خلیل " از رهبران جمعیت وفاق گفت: رژیم بحرین به دو دلیل به منزل شیخ عیسی قاسم حمله کرد، نخست این که وی در خطبه های خود مردم را به وحدت ملی و مخالفت با فتنه مذهبی دعوت می‌کرد. وی افزود: شیخ عیسی قاسم تأکید کرده است که ما با حاکمیت مخالفیم و نه اقشار مختلف مردم یا سنی ها. عبدالجلیل خلیل خاطرنشان کرد: دلیل دوم نیز پافشاری شیخ عیسی قاسم بر این موضوع است که راه حل واقعی بحران بحرین کاملا سیاسی است، و وی با راهکارهای امنیتی و سرکوبگرانه رژیم مخالف است.