پس از حمله به مجله شارلی ابدو بیش از پنجاه مورد اقدام خشونت بار علیه مسلمانان فرانسه روی داده است.
به گزارشمسلم پرسشورای مرکزی مسلمانان فرانسه اعلام کرد از زمان حمله به مجله شارلی ابدو بیش از پنجاه مورد اقدام خشونت بار علیه مسلمانان فرانسه روی داده است.این شورا اعلام کرد به ۲۱ ساختمان مربوط به مسلمانان تیراندازی شده است و تعدادی بمب دست ساز به سمت آنها پرتاپ شده و ۳۳ مورد تهدید علیه مسلمانان گزارش شده است.همچنین مسجد نیمه ساختی را نیز به آتش کشیدند.