تحولات سوریه، آرامش و ثبات ارتفاعات جولان اشغالی را درهم شکسته و صهیونیستها را به نگرانی واداشته است.
گزارشگر کانال ده تلویزیون رژیم اشغالگر در این باره گفت: خمپاره های شلیک شده در درگیریهای سوریه، اراضی جولان را هدف قرار می دهد. وی افزود: تعدادی خمپاره به منطقه جبل حرمون واقع در جولان اصابت کرده و در پی آن ارتش اسرائیل این منطقه را منطقه نظامی اعلام نمود و از رفت و آمد در این منطقه ممانعت می کند. به گفتۀ وی، گردشگرانی که عازم این منطقه شده بودند به ناچار این منطقه را ترک کردند. گزارشگر اسرائیلی افزود: گروههای مسلح سوریه، تعدادی از قرارگاههای نیروی های وابسته به سازمان ملل که در نزدیکی قرارگاههای اسرائیلی واقع شده است، در منطقه مرزی جولان به تصرف خود درآوردند و برای سومین بار تعدادی از نیروهای وابسته به سازمان ملل را ربودند، اما بعد از رایزنی با طرف های مربوطه، این افراد آزاد شدند.