شبکه المیادین: دو فروند موشک به شهر هرمل در شمال شرقی لبنان اصابت کرد.

شبکه تلویزیونی المیادین از اصابت دو فروند موشک به شهر هرمل در شمال شرقی لبنان خبر داد.
این موشکها از کوههای شرقی در مرزهای مشترک با سوریه به سوی این منطقه شلیک شده است.