نبیل رجب فعال سیاسی حقوقی در حبس زندان های بحرین می گوید، رژیم آل خلیفه کودکان را در زندان به شکل وحشیانه ای شکنجه می کند.
" هادی الموسوی "، گفت: اینکه گفته می شود جمعیت وفاق بحرین تصمیماتش را از یک عالم دینی می گیرد و نباید به خود اجازه دهد علیه پارلمانی که مشروعیت خود را از ملت اخذ می کند، سخن بگوید، از سوی شخص وزیر مطرح نشده و دفتر وابسته به وزارتخانه آن را مطرح کرده است، اما با توجه به اینکه وزیر در راس وزارتخانه قرار داد، پس وی مسئول این اظهارات استز وی افزود: موضوع بیانیه به طور کامل با ادعاهای رژیم تناقض ندارد، زیرا از یک جمعیت سیاسی و نقش سیاسی آن سخن می گوید، اما در مورد وابستگی آن و اینکه تصمیماتش را از یک فقیه یا شخص دیگری اخذ می کند، بیانگر نوعی غرض ورزی است و این امر البته منوط به آن است که وزارتخانه ثابت کند که اقدامات جمعیت وفاق برخاسته از برخی فتواهاست. رژیم آل خلیفه می گوید تمامی اقدامات جمعیت وفاق برگرفته از فتواهای آیت الله شیخ عیسی قاسم عالم برجسته شیعی بحرین است. مسئول بخش آزادی ها و حقوق بشر جمعیت وفاق ادامه داد: این ادعاها به دور از واقعیت است، زیرا آنچه که جمعیت وفاق درباره دموکراسی مطرح می کند، ارتباطی با فتواهای فقیهان ندارد؛ بلکه دموکراسی و دیدگاه ها و خواسته های مردمی متمدن و پیشرفته است که رژیم با آنها به عنوان ملتی مرتجع و واپس گرا برخورد می کند. وی درباره آنچه که از سوی نبیل رجب زندانی سیاسی درباره اقدامات رژیم در شکنجه وحشیانه کودکان نقل شده است، افزود: ما هرگز در آنچه که از سوی نبیل رجب نقل شده است، شک نمی کنیم. وی یک فعال حقوق بشر برجسته و معتبر است، ازاین رو جمعیت وفاق با گزارشگر ویژه و کمیساریای عالی حقوق بشر و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتگو خواهد کرد. الموسوی گفت: مشکل اصلی در طرز فکر مسئولان امنیتی است. اقدام رژیم در تکذیب این امر هم مسیر با اقدامات پیشین است، رژیم آل خلیفه هرچه را که موجب مخدوش شدن وجهه مقام های امنیتی با شد، کتمان می کند؛ در حالی که همه حوادثبحرین، رنج و سختی ملت و شکنجه ها، آوازه بد رژیم و دستگاه امنیتی آن را شدت بخشیده و آل خلیفه دیگر نمی تواند آن را تکذیب کند. مسئول بخش آزادی ها و حقوق بشر جمعیت وفاق درباره اظهارات وزیر حقوق بشر بحرین مبنی بر رفع اتهامات مربوط به آزادی بیان و اندیشه، اظهار داشت: بی شک عکس این امر روی خواهد داد، زیرا پیش بینی ها حاکی از افزایش تعداد بازداشت شدگان است؛ آنچه که می گویم در واقع برداشتی از اقدام های رژیم در اتخاذ شیوه های امنیتی و تلاش برای استفاده از همه ابزارهای فشار علیه تحرکات مردمی است. وی خاطرنشان کرد که ما از قبل می دانیم که هر وقت متهمی بازداشت می شود، پس از گذراندن دوران محکومیت از زندان خارج نخواهد شد، زیرا با اتهام های مختلف دیگری درزندان باقی می ماند.