وزارت امور اسلامی، دعوت و ارشاد عربستان از ائمه مساجد و موذنان سعودی خواست مانع از گفتن اذان و امامت نمازگزاران توسط اتباع بیگانه شوند.
وزارت امور اسلامی، دعوت و ارشاد عربستان اذان گفتن و امامت نماز اتباع بیگانه را مغایر با قانون دانست و اعلام کرد که متخلفان به مجازاتهایی از قبیل اخراج از مساجد محکوم می شوند. منابع آگاه گفتند، اقدام این وزارت خانه در راستای سعودی سازی امامت نماز و اذان گفتن در مساجد قرار دارد؛ چون بر اساس قانون، ائمه مساجد و موذنان باید سعودی باشند. آنان افزودند: به متخلفانی که از اتباع بیگانه در مساجد استفاده کنند، ابتدا هشدار داده شده و توبیخ می شوند و در نهایت حقوقشان قطع و از کار اخراج می شوند.