کمیته های مردمی فلسطین طی روزهای گذشته توانستند بار دیگر کنترل برخی محله های مسکونی در اردوگاه را به دست گیرند و این امر موجب بازگشت افرادی شد که پیشتر وادار به ترک خانه های خود شده بودند.
در حالی که حضور تک تیراندازها و عناصر مسلح در اردوگاه یرموک در ریف دمشق افزایش یافته است، این اردوگاه شاهد درگیریهای شدید میان کیمته های مردمی فلسطین و گروه های مسلح " جبهه النصره " است. کمیته های مردمی فلسطین همچنین ماه گذشته در بیانیه ای همه گروه های فلسطینی را به اعمال فشار علیه باندهای تروریست برای ترک اردوگاه دعوت کرد و این پرسش را مطرح نمود که چرا اتحادیه عرب در مقابل تجاوزات علیه فلسطینیهای ساکن این اردوگاه به مسؤولیت و وظیفه خود عمل نمی کند؟ کمیته های مردمی فلسطین با بیان اینکه اخراج فلسطینی ها از اردوگاه یرموک جنایتی سیاسی و انسانی است، تاکید کردند که اردوگاه محلی برای تروریست ها یا مقری برای توطئه چینان علیه سوریه نخواهد بود.