مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه سکونت‌گاه ۷۵ درصد فقیران جهان بوده و بیش از نیمی از آنها در سن ۲۵ سال و کمتر هستند.
آمار مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه بر اهمیت تمرکز بر اشتغال روستایی و تلاش برای کاهش فقر و بهبود امنیت غذایی تاکید می‌کند. مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه سکونت‌گاه 75 درصد فقرای جهان بوده و بیش از نیمی از آنها سنی برابر با 25 سال و کمتر از آن دارند. 86 درصد از مردم روستا،برای امرار معاش به کشاورزی متکی بوده و کمتر از 20 درصد آنها به حمایت های اجتماعی دسترسی دارند و اکثریت این مردم به کار در اقتصاد غیر رسمی مشغولند. دولت ها اغلب این مسئله را که 60 درصد مجموع کار کودکان در بخش کشاورزی رخ می‌دهد، به رسمیت نمی‌شناسند و بیشتر این کودکان پولی بابت کار خانوادگی خود دریافت نمی‌کنند. همچنین این کودکان به خوبی توسط قوانین کار کودکان پوشش داده نمی‌شوند.