دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین تنها راه برون رفت این کشور از بحران را برقرار کردن نظام مشروطه سلطنتی دموکراتیک دانست به صورتیکه در آن، مردم منشأ قدرت در قوای سه گانه باشند.
شیخ "علی سلمان" تاکید کرد: احزاب مخالف بحرینی، طرح سیاسی متعادلی در این خصوص به نظام حاکم ارائه داد. وی افزود: تحقق چنین مساله ای امکان پذیر است و فقط کافی است اجازه داده شود تا مردم بحرین، دولت مورد نظر خود را انتخاب کنند و از طریق انتخابات، مجلس قانونگذاری برخوردار از صلاحیت و اختیارات کامل را تشکیل دهند و انتخابات بر اساس اصل  برابری بین شهروندان برگزار شود و مبنای هر شهروند، یک رای؛ رعایت شود. دبیرکل جمعیت وفاق همچنین استقلال و سلامت قوه قضائیه را خواستار شد و تاکید کرد که احزاب و جمعیت های مخالف، این قوه را "عادل" و "بی طرف" نمی دانند. شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت وفاق بحرین است که بزرگ ترین جمعیت در بین احزاب و جمعیت های مخالف بحرینی به شمار می رود.