منابع وابسته به سازمان ملل آماری از تعداد آوارگان سوری که در مناطق مختلف لبنان به سر می برند خبر دادند. به نقل از پایگاه النشره، منابع وابسته به سازمان ملل اعلام کردند: تعداد آوارگان سوری در لبنان به 915/145 نفر رسیده است. این منابع بیان کردند: بیش از13/000 نفر در هفته جاری از سوی سازمان ملل ثبت شده اند تا آمار افرادی که اسامی آنها ثبت شده است به 867/431 نفر رسیده است و47/714 نفر دیگر در انتظار ثبت هستند. منابع سازمان ملل افزودند: آوارگان سوری که در شمال لبنان حضور دارند اسامی 251/135 نفر از آنها ثبت شده است و7/558 نفر دیگر در انتظار ثبت هستند. این منابع بیان کردند: در بیروت و جبل لبنان تعداد آوارگان ثبت شده212/195 و24/224 نفر دیگر در انتظار ثبت هستند. در بقاع در شرق لبنان تعداد اسامی ثبت شده نزد سازمان ملل293/084 نفر و15/054 نفر دیگر در انتظار ثبت نام خود هستند. در جنوب لبنان111/017 نفر ثبت شده اند و878 نفر دیگر ثبت خواهند شد.