ساعتی قبل یک عامل انتحاری خود را در منطقه "شویفات" نزدیک به ضاحیه شیعه نشین و در یک خودروی ون مسافرکشی منفجر کرد. این بمب انفجاری کوچک بوده اما تا کنون شهادت یک نفر و زخمی شدن راننده و یک زن عابر تایید شده است. مجروحان فورا به بیمارستان منتقل شده اند. ساعتی قبل یک عامل انتحاری خود را در منطقه "شویفات" نزدیک به ضاحیه شیعه نشین و در یک خودروی ون مسافرکشی منفجر کرد؛ در اثر این انفجار اجزای بدن عامل انتحاری متلاشی و سرش از بدن جدا شد. شاهدان عینی ماجرا حادثه را اینگونه نقل کرده اند: عامل انتحاری از ایستگاه "الریشانی" سوار خودروی ون می شود و مقصد خود را ضاحیه اعلام می کند هنگامی که راننده چند بار از برآمدگی زیر پیراهن وی سوال می کند وی از ترس اینکه راننده به اصل ماجرا و کمربند انفجاری او پی برده باشد و او را تحویل پلیس دهد خود را در خودرو منفجر می کند. این بمب انفجاری کوچک بوده اما تا کنون شهادت یک نفر و زخمی شدن راننده و یک زن عابر تایید شده است. مجروحان فورا به بیمارستان منتقل شده اند و راننده تحت عمل جراحی قرار گرفته و حال عمومی وی در حال حاضر خوب اعلام شده است.