سازمان امنیت ملی افغانستان از تجاوز جنسی فرماندهان طالبان به نوجوانان افغان خبر داد.
به گزارش مسلم پرس به نقل از خبرگزاری آوا، اخیراً فرماندهان طالبان در ولایت میدان وردک به جذب اجباری نوجوانان به صفوف خویش مبادرت ورزیده اند. آن ها از نوجوانان در عملیات های تروریستی ای مانند مین گذاری های کنار جاده ها استفاده می کنند و همچنین آنها را مورد تجاوز جنسی قرار می دهند. احسان الله ، نوجوانی است که در مرکز ولایت میدان وردک توسط نورآغا؛ یکی از فرماندهان گروه طالبان به منظور انجام فعالیت های تروریستی به صفوف طالبان جذب شده و در فعالیت های متعدد تروریستی و تخریبی در این ولایت مورد استفاده قرار گرفته است ، او توسط مامورین سازمان امنیت ملی افغانستان بازداشت شده است. وی در جریان تحقیقات ابتدایی علاوه بر اعتراف به  انجام فعالیت های تروریستی صریحاً اظهار داشته که چندین مرتبه از سوی فرماندهان خود به نام "نورآغا" و "فرید" مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.