روز گذشته با شهادت " فاضل عباس " این عکس کامل شد. عکسی که در آن دو شهید بحرینی، عکس دو شهید دیگر را در دست دارند.
به گزارش جبهه جهانی مستضعفین،اسامی چهار شهید در این تصویر عبارت است از: شهید فاضل مسلم شهید علی الصباغ شهید سید احمد شمس شهید محمد یعقوب