یک اندیشمند عربستانی با اشاره به اینکه رسالت هیئت امر به معروف و نهی از منکر، انگ چسباندن به مردم و جاسوسی علیه آنها شده است، نسبت به لغو این سازمان دینی در عربستان تاکید کرد.
«ابراهیم البلیهی» که در برنامه «گفت‌وگوی جمعه» در شبکه تلویزیونی روتانا سخن می‌گفت، با بیان این مطلب تصریح کرد: با نگاه کردن به تاریخ تأسیس این هیئت مشخص می‌شود که هیئت امر به معروف و نهی از منکر پیش از تأسیس پلیس، سازمانی امنیتی بوده است. وی با بیان اینکه از وجود این هیئت حمایت نمی‌کند و معتقد است که باید لغو شود، تأکید کرد: احادیث زیادی وجود دارد که بر قباحت جاسوسی و انگ چسباندن به مردم تأکید می‌کند. این نویسنده عربستانی با اشاره به اینکه آموزش و تغییر شیوه نگرش این هیئت در این زمینه راهگشا است، گفت: به جای حمایت بی‌دریغ از این هیئت می‌توان آن را به منظور اصلاح و آموزش ارشاد کرد.