این تصویر که در مسجد استراستبورگ فرانسه گرفته شده به عنوان بهترین تصویر جهان انتخاب شد. بر اساس گزارش پایگاه براثا نیوز؛ تصویر فوق، در روز گذشته به عنوان بهترین تصویر جهان از سوی خبرگزاری رویترز انتخاب گردید و در میان کاربران اینترنتی به انتشار وسیعی دست یافت. لازم به ذکر است که تصویر برداران رویترز روزانه به طور متوسط  بیش از 100000 تصویر می گیرند و هیات تحریریه آنان نیز روزانه از 400 هزار تا 600 هزار کلمه به عنوان گزارش های خبری منتشر می کنند.