آژانس کار سازمان ملل می گوید، برآورد می شود که شمار بیکاران در سراسر جهان در سال ۲۰۱۳ به رقم ۲۰۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده باشد.
براساس گزارش روز دوشنبه سازمان بین المللی کار، شمار بیکاران جهان در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال پیش از آن با افزایش ۴.۹ میلیون نفری همراه بود. گزارش سازمان بین المللی کار می افزاید، فرصت های جدید شغلی نتوانسته است با همان سرعتی که نیروی کار در سطح جهان رشد داشته است، گسترش یابد. این نهاد سازمان ملل که در ژنو واقع شده است، تاکید کرد که بهبود وضع اقتصاد جهانی با سرعتی بسیار اندک صورت می گیرد که این رشد نمی تواند مانع گسترش بیکاری به ویژه در میان جوانان شود و حتی این رقم در سال های آینده افزایش نیز خواهد یافت. گای ریدر دبیر کل سازمان بین المللی کار گفت، جوانان مهمترین قربانیان بیکاری در سطح جهان به شمار می آیند. ۷۴.۵ میلیون نفر از بیکاران جهان، ۱۵ تا ۲۴ ساله هستند که این رقم نسبت به سال گذشته با رشد یک میلیون نفری همراه بوده است. سازمان بین المللی کار همچنین پیش بینی کرد که نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۴ احتمالا به ۶.۱ درصد خواهد رسید.