فائو اعلام کرد: شاخص قیمت مواد غذایی در جهان به طور میانگین به 209.9 واحد رسید که نسبت به سال 2012 میزان 1.6 درصد کاهش نشان می‌دهد، با این حال این سومین سال ثبت شده برای گرانی مواد غذایی است. به نقل از فائو(سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد)، شاخص قیمت مواد غذایی به واسطه افزایش شدید قیمت فرآورده‌های لبنی و گرانی گوشت و متعادل شدن تر از این گرانی ها با کاهش شدید قیمت شکر و همچنین قیمت های ارزان تر غلات و روغن در ماه دسامبر 2013 نسبت به ماه پیش از آن تقریبا بدون تغییر بوده و به  206.7 واحد رسیده است. در سال 2013 در مجموع، شاخص قیمت مواد غذایی به طور میانگین به رقم 209.9 رسیده که نسبت به سال 2012 به میزان1.6 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر این شاخص نسبت به نقطه اوج خود در سال 2011 به رقم 230.1 نیزبه شکل مطلوبی پایین آمده است ولی هنوز هم بر اساس معیار سالیانه،سومین سال گرانی ثبت شده برای مواد غذایی را از آن خود کرده است. تامین گسترده باعث کاهش قیمت جهانی غلات (به استثناء برنج)،روغن و شکر شده است.با این وجود قیمت فرآورده های لبنی در سال 2013 به نقطه اوج خود رسید و گرانی گوشت نیز رکورد جدیدی از خود بر جا گذاشت. در گزارش این سازمان آمده است در سال 2013: شاخص قیمت غلات و حبوبات به طور متوسط به 219.2 واحد رسیده که 17 واحد معادل 7.2 درصد نسبت به سال 2012 پایین تر است. از قیمت شکر هم 18 درصد نسبت به سال 2012 کاسته شده است. از سوی دیگر در سال 2013 شاخص قیمت مواد لبنی به 243 واحد رسیده که بالاترین قیمت سالیانه از ابتدا بوده است. شاخص قیمت روغن های گیاهی نیز به علت ثبت پایین ترین قیمت روغن خرما در 4 سال گذشته به 193 واحد رسیده و نسبت به میانگین  سال 2012 به رقم 224 واحد به شکل مطلوبی کاهش یافته است.