نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه تعدادی از مسئولان حسینیه ها و هیأتهای بحرینی را بازداشت کردند.
نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه دیروز " جعفر الشمروخ " و " عبدالشهید عبدالثور " از متولیان تکیه " السنابس " و " حبیب خمیس "، " حسین الکابتن " و " علی الکداد " از متولیان تکیه " بن خمیس " را بازداشت کردند. ۳ نفر از متولیان تکیه " السنابس " نیز بازداشت شده اند و قرار است امروز به دادگاه بروند. جمعیت وفاق بازداشت ظالمانه و غیر قانونی مسئولان تکیه ها را اقدامی تحریک آمیز دانسته و تأکید کرد که این اقدام به صورت برنامه ریزی شده و به هدف ایجاد محدودیت برای شیعیان و مراسم دینی آنها صورت گرفته است. وفاق خاطرنشان کرد، نادیده گرفتن آزادی بیان و اندیشه و محدود کردن شهروندان در برگزاری مراسم دینی هرگز مردم بحرین را از مطالبه حقوق قانونی خود در زمینه برقراری حکومت دموکراتیک و تأسیس دولت عادلی که به همه شهروندان و مقدسات و نهادهایشان احترام بگذارد، منصرف نخواهد کرد.