نخست وزیر سوریه گفت: کشورهای غربی و رژیم های عربی که از تروریسم حمایت می کنند هزینه سنگینی به خاطر حمایت و مشارکت خود در ریختن خون سوری ها خواهند داد و تروریسم دامن آنها را خواهد گرفت.
"وائل الحلقی" در دیدار هیأت همبستگی استرالیایی با اشاره به جنگ شدید و خشونت و تروریسم علیه ملت سوریه و جوانب سیاسی و نظامی و عقدیتی و رسانه ای و اقتصادی این جنگ، اظهار داشت: سوریه به خاطر حمایت از مقاومت علیه طرح صهیو - آمریکایی و پایبندی به اصول و مبانی خود در طول دهه ها و مقابله با طرح های غربی آماده شده برای منطقه و همچنین به خاطر پایبدی به مسئله فلسطین و حق مردم این سرزمین و همچنین بازپس گیری اراضی اشغالی و در صدر آن جولان سوریه، در معرض این جنگ قرار گرفته است. الحلقی گفت: کشورهای توطئه گر علیه سوریه درتضعیف کردن ساختار نظامی ارتش سوریه و قدرت رزمی آن از طریق ابزارهای تروریستی خود شکست خورده اند و ارتش قهرمان این کشور با تروریسم جهانی آمده از 83 کشور که دارای تفکر تروریستی و افراطی است می جنگد، و پیروزهای بیشتری بدست می آورد.