بر اساس پیش بینی های کمیسیون اروپا، اقتصاد منطقه یورو در سال 2013، بیش از پیش بینی ها رشد منفی خواهد داشت. براساس گزارش‌های جدید برآورد شده که میزان رشد اقتصادی منطقه یورو منفی چهار دهم درصد باشد که این رقم پیشتر منفی سه دهم  درصد برآورد شده بود.

فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، هلند یعنی چهار اقتصاد از پنج اقتصاد برتر منطقه یورو در سال ۲۰۱۳ با رکود مواجه خواهد شد.

" اولی رن " کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا گفت: در حالیکه تقاضای داخلی در منطقه یورو به علت بحران عمیق مالی همچنان ضعیف خواهد ماند، تقاضای خارجی تنها در کوتاه مدت مهمترین مشوق رشد اقتصادی خواهد بود.

همچنین میزان بیکاری نیز به دوازده ممیز دو دهم درصد جمعیت فعال در منطقه یورو خواهد رسید و در کل اتحادیه اروپا این رقم به یازده ممیز یک دهم درصد می رسد. کمیسیون اروپا پیش بینی کرده است بیکاری در فرانسه به ده ممیز شش دهم درصد جمعیت فرانسه در سال ۲۰۱۳ و ده ممیز نه دهم درصد در سال ۲۰۱۴ برسد.

کمیسیون اروپا همچنین دو سال به فرانسه مهلت داد تا به هدف خود یعنی رساندن کسری بودجه به سه درصد تولید ناخالص داخلی خود برسد.

پیش بینی شده است فرانسه در سال جاری سه ممیز نه دهم درصد کسری بودجه داشته باشد این رقم برای سال ۲۰۱۴ چهار ممیز دو دهم درصد پیش بینی شده است.