«محمد قسیم فهیم» معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که برای معرفی پنج نامزد وزیر در پارلمان این کشور امروز(شنبه) صحبت می‎کرد، گفت: نظامیان افغان در این اواخر نشان داده‎اند که توانایی آن‎ها بیشتر از بیش شده و هم‎اکنون توانمندی گرفتن مسئولیت‎های امنیتی را از نظامیان خارجی در این کشور را دارند.

فهیم افزود: توانمندی نظامیان افغان در این اواخر قابل تقدیر بوده و از سویی هم باعثآن شده است که مردم افغانستان از آن‎ها حمایت و با آن‎ها در راستای تأمین امنیت همکاری کنند.

مردم افغانستان باید از انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت کنند

فهیم به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در زمان مشخص تاکید کرد و گفت: مردم افغانستان باید از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور حمایت کنند.

به باور وی، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان باید با شرکت تمام مردم این کشور برگزار شود، تا با این انتخابات اولین انتقال قدرت سیاسی در افغانستان با موفقیت انجام شود.

او در ادامه گفت: نیروهای امنیتی افغانستان قادر به تامین امنیت انتخابات سال آینده بوده و هیچ مشکل خاصی در این راستا ایجاد نخواهد شد.

معاون اول ریاست جمهوری افغانستان خاطرنشان کرد: انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده افغانستان برای تمام مردم این کشور بسیار مهم و ضروری بوده و دولتمردان افغانستان نیز جهت برگزاری آن باید تلاش بیشتری کنند.

میان قوای ۳ گانه دولت افغانستان تعامل بیشتر صورت گیرد

فهیم در ادامه، ایجاد تعامل میان قوای ۳ گانه افغانستان را برای آینده این کشور ضروری دانسته و آن‎را به نفع تمام مردم و دولت افغانستان خواند.

به باور وی، تعامل قوا در یک کشور می‎تواند هم‎آهنگی را میان آن‎ها به وجود آورده و زمینه هم‎دلی میان دولتمردان یک کشور را ایجاد کند.

او تصریح کرد: اگر قوای ۳ گانه افغانستان به تعامل باور نداشته باشند، بدون شک افغانستان وارد بحران‎های تازه در این راستا خواهد شد.

وی امیدوار است که مردم و دولت مردان افغانستان به تعامل میان ۳ قوا گام‎های عملی بردارند، تا تمام کارهای این کشور به نحو احسن پیش رود.

جهاد افغانستان با وحدت ملی پیروز شده است

فهیم در ادامه اظهار داشت که جهاد و مقاومت در افغانستان با وحدت ملی و یکپارچگی مردم افغانستان پیروز شده است.

به باور وی، اعضای پارلمان افغانستان می‎توانند بهترین مثال وحدت ملی در این کشور باشند، زیرا آن‎ها نماینده هزاران نفر در این کشور هستند.

معاون حامد کرزی در پایان خاطرنشان کرد: اگر اعضای پارلمان افغانستان در راستای ایجاد وحدت ملی و یکپارچگی میان تمام اقوام افغانستان تلاش کنند، مردم این کشور نیز به آن‎ها افتخار خواهند کرد.