جنبش هواداران انقلاب ۱۴ فوریه با اشاره به تظاهرات مسالمت آمیز مردم بحرین در سالروز " شهدا "، تأکید کرد که رژیم آل خلیفه پس از ناکامی آمریکا در سوریه و منطقه، نگران موقعیت خود است.
جنبش هواداران انقلاب 14 فوریه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: مردم انقلابی بحرین، روزهای 16 و 17 دسامبر جاری (25،26 آذرماه) با شرکت در تظاهراتی با نام "سرنگون باد حمد" پیام های مهمی به رژیم آل خلیفه و اشغالگران سعودی دادند. در این بیانیه آمده است، تظاهرکنندگان تاکید کردند که رژیم آل خلیفه، از امروز دیگر مشروعیت نخواهد داشت و رژیم اشغالگر سعودی و نیروهای سپر جزیره ( ننگ جزیره ) فاقد هرگونه مشروعیت قانونی در بحرین هستند. جنبش هواداران انقلاب 14 فوریه در بیانیه خود افزود: بحرین همچنان آزاد و مستقل خواهد ماند و ما اجازه نخواهیم داد که اشغالگران سعودی و نیروهای مزدور رژیم حمد این سرزمین را به باد دهند. مردم بحرین، به مبارزه تا آزادی میهن از اشغالگران سعودی و نیروهای ننگ جزیره ادامه خواهند خواهند داد. در این بیانیه خاطرنشان شده است: اجازه نخواهیم داد بحرین، به حیات خلوت رژیم دیکتاتور آل سعود تبدیل شود. مردم بحرین توهم "وابسته بودن امنیت بحرین و عربستان به یکدیگر" را باطل کرده اند، و یک صدا، علیه حضور نیروهای اشغالگر سعودی و سپر جزیره در بحرین شعار سر داده اند. جنبش هواداران انقلاب 14 فوریه در این بیانیه افزود: این مردم همان طور که علیه اشغالگران سعودی و کنفدرالیسم سیاسی با عربستان تظاهرات کردند، با عزم راسخ به خیابان ها آمدند و مخالفت خود را با رژیمی که از 16 دسامبر 1783 تاکنون زندگی را از بحرینی ها گرفته است، ابراز کردند. در ادامه بیانیه آمده است: پذیرش کنفدرالیسم سیاسی با عربستان سعودی، بحرین را به یکی از استان های عربستان تبدیل خواهد کرد و مردم اجازه نخواهند داد کشورشان استقلال و حاکمیت خود را این گونه از دست بدهد. جنبش هواداران انقلاب 14 فوریه تاکید کرد: دار و دسته آل خلیفه، در حال حاضر به سبب ناکامی های آمریکا در منطقه و به ویژه در سوریه، نگران موقعیت خود هستند و همین مساله، منشا تغییر در بحرین خواهد بود.