بانک جهانی اقدام به سرمایه‌گذاری جدید در منطقه ساحل آفریقا به میزان 1.5 میلیارد دلار ظرف مدت 2 سال نموده و اتحادیه اروپا نیز تعهد مالی 5 میلیارد یورویی طی 7 سال آینده را قبول کرده است. به نقل از بانک جهانی، در تلاش جدید این بانک به منظور افزایش رشد اقتصادی و نجات مردم از فقر ویرانگری که به منطقه ساحل آفریقا (منطقه ساحل مناطقی از شمال سنگال، جنوب موریتانی، مرکز مالی، جنوب الجزیره و نیجر، مرکز چاد، جنوب سودان، شمال سودان جنوبی و اریتره را در بر می‌گیرد) به سختی آسیب رسانده است، دو سازمان توسعه بین المللی اقدام به پذیرش تعهدات مالی قابل توجهی کرده‌اند. بانک جهانی اقدام به سرمایه‌گذاری جدید منطقه‌ای به میزان 1.5 میلیارد دلار ظرف مدت 2 سال نموده است. همچنین به منظور حمایت از برنامه‌های 6 کشور واقع در منطقه اتحادیه اروپا اقدام به تعهد مالی 5 میلیارد یورویی (6.75 میلیارد دلاری) طی 7 سال آینده کرده است. بانک جهانی تعهد کرده است، طی دو سال آینده از اولویت‌ اصلی توسعه مانند حمایت از شبکه‌های امنیت اجتماعی به خانواده‌هایی که متحمل شدیدترین ضربات از بحران اقتصادی و بلایای طبیعی شده‌اند، یاری می رساند و همچنین بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت در مناطق روستایی بپردازد. همچنین اتحادیه اروپا در نظر دارد، به حمایت از کشورهای بورکینافاسو، مالی، موریتانی، نیجر، سنگال و چاد (منوط به تصویب توسط پارلمان اروپا و شورای اروپا) در هفت سال آینده با هدف کمک به این کشورها در مقابله با چالش‌های خاص و پیچیده منطقه ساحل آفریقا اقدام کند. اتحادیه اروپا تصمیم دارد، مسائلی شامل امنیت و ثبات، توسعه و انعطاف پذیری، حکومت‌داری، حاکمیت قانون و امنیت، ارائه خدمات اجتماعی، کشاورزی و امنیت غذایی را به موازات تجارت منطقه‌ای و همچنین یکپارچگی برنامه‌های توسعه در محدوده سال های 2020- 2014 را تحت پوشش قرار دهد.