یک بررسی جدید نشان داده است که اکثریت بزرگی از مردم اننگلیس، به مقامات سیاسی خود اعتماد ندارند و به عملکرد نمایندگان مجلس نیز اعتقاد ندارند.
رسانه‌های بریتانیا گزارش دادند که براساس مطالعات انجام شده توسط موسسه دیدگاه‌های اجتماعی، ۹۳ درصد از مردم در حال حاضر می‌گویند که آن‌ها اعتماد کمی به اعضای پارلمان که از طریق صندوق‌های رای انتخاب شده‌اند، دارند و یا اصلا ندارند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که تنها ۱۸ درصد از رای‌دهندگان که دولت خواسته‌های مردم را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و تنها خواسته‌های حزب خودشان مدنظر نیست. این بررسی، همچنین نشان می‌دهد که اعتقاد انگلیسی‌ها به رهبران سیاسی خود، به پایین‌ترین میزان کاهش یافته است.