موسسه آمار ترکیه اعلام کرد: افرادی که در فقر مطلق به سر می‌برند از سال 2010 که 0.21 درصد بوده کاهش یافته و به 0.14 درصد در سال 2011 تنزل یافته و سرانجام در سال 2012 به 0.06 سقوط کرده است. به نقل از ورلد بولتن، بر اساس مطالعه انجام شده توسط موسسه آمار ترکیه شمار شهروندان ترکیه که با درآمدی کمتر از 2.15 دلار در روز زندگی می‌کنند، در سال 2012 کاهش پیدا کرده و به پایین ترین سطوح رسیده است. آمار فقر سال 2012 نشان می‌دهد، بهبود چشم‌گیری در میزان فقر در دهه گذشته پدیدار شده است. بر اساس خط فقر به میزان درآمد 2.15 دلاری در روز تحت قدرت خرید فعلی، درصد افرادی که در فقر مطلق به سر می‌برند، از سال 2010 که 0.21 درصد بوده کاهش یافته و به 0.14 درصد در سال 2011 کاهش یافته و سرانجام در سال 2012 به 0.06 سقوط کرده است. در سال 2002 شمار افرادی که با درآمد کمتر از 2.15 دلار در روز زندگی می‌کردند 3.04 درصد و شمار اشخاصی که درآمد کمتر 4.30 دلار  داشته‌اند، رقم تکان دهنده 30.3 درصدی بوده است. همچنین شمار شهروندان با درآمد کمتر از 4.30 دلار در روز از میزان 2.79 درصد سال  2011 سقوط کرده و به 2.27 درصد در سال 2012 رسیده است. گزارش ترک استات نشان می‌دهد، شکاف درآمدی بین شهروندان شهری و روستایی ترکیه پایدار بوده و در سال 2012 شمار ساکنان شهری با درآمد کمتر از 4.30 در روز به 0.60 درقیاس با 5.88 درصد مناطق روستایی رسیده است. در سال 2002 میلادی 4 درصد شهروندان شهری زیر خط درآمدی 4.30 دلاری بوده، این در حالی که 38.82 درصد روستائیان زیر این خط قرار داشته‌اند. در سال 2012 تعداد ساکنان زیر خط درآمدی 2.15 دلار 0.02 درصد در مناطق شهری بوده در حالی که این آمار در مناطق روستایی 0.14 بوده است. در سال 2002 این تعداد در مناطق شهری به 2.37 درصد و در مناطق روستایی به 24.62 درصد رسیده بود.