یکی از فرماندهان مقاومت لبنان مقابل منزلش ترور شد.
" حاج حسان هولو اللقیس " حدود ساعت ده دیشب(به وقت محلی) مقابل منزلش در منزله " سن تریز " هدف سوء قصد قرار گرفت و به شهادت رسید. سایت " المنار " لبنان به نقل از روابط عمومی حزب الله تأکید کرد که حاح حسان همه دوران عمر خود را در خدمت مقاومت گذراند و تا آخرین لحظات عمرش در حال مجاهدت بود. وی پدر شهیدی بود که در جنگ سال ۲۰۰۶ به قافله شهدا پیوست. در این بیانیه آمده است: متهم اصلی این ترور دشمن صهیونیستی است که قبلا نیز بارها و در چندین منطقه سعی کرده بود وی را هدف قرار دهد.