میزان مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد منطقه شاخ آفریقا و خاورمیانه حداقل ۴۰ درصد پایین‌تر از تولید ناخالص داخلی و اعتبارات بانکی اختصاص داده شده به بخش خصوصی در دیگر مناطق جهان است. به نقل از صندوق بین المللی پول، سهم بخش خصوصی در اقتصاد منطقه خاورمیانه، پایین ترین نرخ در تمامی مناطق جهان است. سهم بخش خصوصی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه خاورمیانه و شاخ آفریقا جزء پایین ترین سطوح جهان باقی مانده است. این بخش برای استفاده از تمام ظرفیت خود نیازمند شناسایی و رفع محدودیت های مهم ایجاد شده بر سر راه خود است. بخش خصوصی بیش از 60 درصد تولید ناخالص اکثر کشورها از جمله بازارهای نوظهور پویا در دیگر مناطق دنیا را تشکیل می‌دهد. در این راستا به نظر می‌رسد رشد آهسته بخش خصوصی به اندازه بخش دولتی ربطی نداشته، بلکه بیشتر منعکس کننده محدودیت های تاثیرگذار بر پویایی بخش خصوصی است. پس از دهه 1980 میلادی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه خاورمیانه و شاخ آفریقا به طور متوسط بین 13 تا 15 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. در مقایسه با این مناطق، سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی در جنوب آسیا نزدیک به 20 درصد و در شرق آسیا حدود 30 درصد بوده است(هر دوی این مناطق افزایش سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی که پایین تر از 13 درصد تولید ناخالص داخلی در اواخر دهه 1980 بوده است، را تجربه کرده اند). میزان مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد منطقه شاخ آفریقا و خاورمیانه حداقل 40 درصد پایین تر از تولید ناخالص داخلی و اعتبارات بانکی اختصاص داده شده به بخش خصوصی در دیگر مناطق جهان است. تیم کالن رئیس ماموریت صندوق بین المللی پول در عربستان درباره علت عقب ماندگی بخش خصوصی در منطقه خاورمیانه و شاخ آفریقا و عوامل موثر بر آن گفته است: نرخ بیکاری مجموع و نرخ بیکاری جوانان در این منطقه به ترتیب 10 و 24 درصد است که این آمار بالاتر از دیگر  مناطق جهان و میانگین جهانی به ترتیب به میزان 6 و 13 درصد است. وی افزود: علاوه بر این، کسب و کار، به ویژه در بخش شرکت‌های کوچک و متوسط با موانع بسیاری در مسیر رشد خود مواجه هستند. همچنین، مشارکت بانوان درنیروی کار و فرصت های شغلی محدود باقی مانده است و با نرخ مشارکت 22 درصدی بانوان درنیروی کار،این میزان پایین ترین میزان در میان دیگر نقاط جهان باقی مانده است.