رییس فراکسیون جمعیت وفاق اسلامی تاکید کرد که موضع مخالفان تغییر نکرده است و مخالفان همچنان مشارکت خود در گفتگو را به حالت تعلیق درآورده و در گفتگوهای روز چهارشنبه که حکومت تعیین کرده است، مشارکت نخواهند کرد.
گروه های ملی دموکراتیک مخالف در بحرین ابتکار ملی فراگیر به منظور خروج از بحران کشور و مشارکت فعال برای تحقق آمال و آرزوها و خواسته های همه اقشار ملت بحرین مطرح کردند و گفتگوی تعیین شده از سوی حکومت را صوری و در راستای سرپوش گذاشتن بر انقلاب مردم و سرکوب خواسته های مخالفان می دانند. گروه های مخالف، ابتکار خود تحت نام " من اجل بحرین "(برای بحرین) را در یک نشست مطبوعاتی در مقر جمعیت وفاق روز دوشنبه ۲ دسامبر۲۰۱۳ اعلام کردند و افزودند: این ابتکار در صدر بسیاری از ابتکارها برای به ثمر رساندن راه حل سیاسی خروج از بحران قرار دارد. عبدالجلیل خلیل، رییس تشکل سیاسی جمعیت وفاق، تاکید کرد که این ابتکار هیچ کسی را حذف نمی کند تا فرصتی برای پیشرفت باشد، پیام این ابتکار برای همه و در وهله اول برای حکومت است مبنی بر اینکه بیایید راه حلی سیاسی از طریق گفتگوی جدی و روشن بیابیم. وی گفت: هیچ چیزی مخالفان را از طرح ابتکارهای تازه باز نمی دارد و این امر بیانگر آن است که مخالفان به خواست ملت اهمیت می دهند و همچنان مشارکت در گفتگو را به تعلیق درآورده اند و در نشست تعیین شده از سوی حکومت در روز چهارشنبه حاضر نخواهند شد.