خبرگزاری فرانسه منتشر کرد : " سرتیپ راحل شریف " امروز به عنوان فرمانده جدید ستاد مشترک پاکستان منصوب شد . "سرتیپ راحل شریف" جایگزین ژنرال اشرف کیانی برای ریاست ستاد مشترک ارتش پاکستان شده است.