کارشناس یمنی مسائل گروه‌های اسلامگرا با اشاره به نگرانی ریاض از جماعت‌های اسلامی بویژه اخوان‌المسلمین، تاکید کرد شورای همکاری خلیج فارس در مقابل هر فکر جدیدی که بیانگر پیشرفت گروه‌های اسلامگرا باشد؛ ایستادگی می‌کند. «محمد عبدالمجید صالح» کارشناس یمنی مسائل جریان‌های اسلامگرا درصنعاء، با اشاره به نگرانی شورای همکاری خلیج فارس و در رأس آن عربستان سعودی از جریان‌های اسلامگرا، تاکید کرد که حضور برخی از عناصر جریان‌های اسلامگرا از جمله اخوان المسلمین در آن کشورها،‌ این نگرانی را دو چندان کرده است. وی تاکید کرد که توطئه‌ها علیه حزب اسلامگرای «اصلاح» یمن به میزان ترس و هراس برخی کشورهای منطقه از این حزب بر می‌گردد. این کشورها نگران نظام‌های حکومتی خود هستند.   کارشناس یمنی مسائل گروه‌های اسلامگرا با اشاره به نگرانی ریاض از جماعت‌های اسلامی بویژه اخوان المسلمین، تاکید کرد که شورای همکاری خلیج فارس و در رأس آن ریاض سعی می‌کند در مقابل هر فکر جدیدی که بیانگر پیشرفت گروه‌های اسلامگرا باشد و ممکن است بر منافع آنها تاثیر بگذارد یا هویت و نظام حکومتی آنها را تغییر دهد؛ ایستادگی ‌کند. بنابراین اقداماتی که این کشورها تخاذ می‌کنند در راستای محافظت از منافعشان در منطقه به شمار می‌روند