مناطق مختلف بحرین شامگاه شنبه در اعتراض به احضار شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت وفاق به دادگاه، صحنه تظاهرات و فعالیتهای مسالمت آمیز بود.
بحرینی ها دیشب در اعتراض به این اقدام رژیم آل خلیفه در منامه، الدراز، توبلی، کرانه، المقشع، القدم، ستره، حمد، باربار، الدیه، شاخوره و ابوصیبع تظاهرات کردند. بحرینی ها احضار شیخ علی سلمان را اقدام وقیحانه وانتقام جویی رژیم از آزادگان ومخالفان بحرینی دانستند. جمعیت وفاق اعلام کرد: نیروهای امنیتی با لباس غیرنظامی در کنار نظامیان رژیم بحرین پس از محاصره منزل شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت وفاق، وی را برای بازجویی به دادستانی کل بحرین احضار کردند. هنوز اتهام یا اتهامات شیخ علی سلمان مشخص نشده است اما دادستانی در نامه احضاریه از لفظ متهم استفاده کرده است. شیخ علی سلمان امروز صبح باید در دادگاه حاضر شود و احتمال می رود احضار وی با حمله نیروهای امنیتی به موزه انقلاب بحرین ارتباط داشته باشد. نیروهای امنیتی آل خلیفه چند روز پیش به موزه انقلاب بحرین در دفتر جمعیت الوفاق حمله کردند و موزه را به دستور دادستانی کل مصادره کردند. جمعیت وفاق اعلام کرد: اقدامات رژیم در احضار شیخ علی سلمان، بیانگر تفکر و روش آل خلیفه در برخورد با مردم است.