" منذر الخور " روز شنبه تخریب مساجد در بحرین را " تعرض به آزادی های دینی " و " هتک حرمت مقدسات " دانست و تصریح کرد: مساجدی که تخریب می شود، قدمت بسیار دارند و تاسیس آن به زمان قبل از تاسیس کشور بحرین بر می گردد.

الخور اظهار داشت: هوشیاری مردم بحرین، توطئه آل خلیفه را ناکام گذاشته و این رژیم نتوانسته به اهداف خود از تخریب مساجد دست یابد.

هماهنگ کننده مرکز نظارت بر حقوق بشر بحرین در ادامه گفت: با وجود گذشت یک سال از صدور توصیه های کمیته شورای حقوق بشر و صدور گزارش کمیته حقیقت یاب " شریف بسیونی " مسئولان بحرینی به هیچ یک از توصیه های این کمیته عمل نکرده اند.

وی تصریح کرد مهم ترین دلیل برای تایید این گفته، لغو و یا به تاخیر انداختن سفر مخبر سازمان ملل در زمینه شکنجه به بحرین بود.

الخور ادامه داد: سفر گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل به بحرین، خوشایند آل خلیفه نیست، زیرا این سفر از جمله توصیه های کمیته بسیونی است و معنای به تعویق انداختن آن، این است که دولت بحرین از عمل به تعهدات بین المللی شانه خالی می کند.

وی تاکید کرد: رژیم بحرین نمی تواند نقض های حقوق بشری را از منظر حقوقی مخفی و پنهان کند زیرا همه واقعیت ها از جمله گزارش کمیته بسیونی که در آن اقرار شده است که شکنجه در سطح گسترده در زندان های بحرین اجرا شده است، موثق و مستند هستند.