موضوع رانندگی زنان عربستانی به جنجالی بزرگ در کشور سعودی تبدیل شده به حدی که ۱۱۸ مبلغ وهابی عربستانی درباره عواقب رانندگی زنان این کشور هشداری جدی داده اند.
" محمد العریفی " مبلّغ عربستانی از کسانی است که با منتشر کردن اظهارات چندین مبلغ برجسته عربستانی درباره رانندگی زنان در صفحه شخصی خود در توییتر، به جنجال مربوط به رانندگی زنان دامن زد. به همراه العریفی، شمار زیادی از مبلّغین برجسته عربستانی نیز با رد حق زنان در زمینه رانندگی، درباره این اقدام هشدار داده و رانندگی آنان را نمونه ای از غربی زدگی خوانده اند. یکی از این مبلغان " فهد العیبان " است که درباره رانندگی زنان سعودی گفته است: زنان می گویند که می خواهند براساس قانون رانندگی کنند و ما به آنها می گوییم که کارهای قانونمند شما را از جمله فروشندگی لوازم آرایشی دیده ایم و می بینیم که فعالیت زنان در مغازه های فروش لوازم آرایشی با اختلاط زن و مرد و اذیت و آزار زنان فروشنده توسط خریداران همراه است. مبلغی سعودی دیگر به نام " عوض القرنی " نیز گفته است: رانندگی زنان در عربستان نمونه ای از غرب زدگی است که با پیامدهای اجتماعی و فرهنگی همراه خواهد بود. " عبدالله الوطبان " دیگر مبلغ عربستانی هم طی بیانیه ای مشترک درباره عواقب رانندگی زنان سعودی هشدار داده اند. العریفی در صفحه شخصی خود همچنین اظهارات شیخ " ناصر العمر " را منتشر کرده که در آن رانندگی زنان یکی از حقوق قانونی آنها محسوب نمی شود بلکه بیانگر غرب زدگی آنهاست است و باعثفاسد شدن جامعه اسلامی می شود. این در حالی است که فعالان زن عربستانی همچنان به تلاش خود برای اخذ موافقت سران کشور خود برای رانندگی ادامه می دهند. عربستان تنها کشور جهان است که زنان در آن حق رانندگی ندارند.