نشریه انگلیسی فایننشال تایمز در مقاله ای مخالفت عربستان سعودی با عضویت غیر دائم در شورای امنیت را مورد واکاوی قرار داد.
روزنامه فایننشال تایمز مقاله ای رولا خلف خبرنگار این روزنامه را با عنوان " خشم سیاسی عربستان هیچ تاثیری بر سازمان ملل نخواهد داشت " منتشر کرده است که در این مقاله آمده است: عربستان از برخی تصمیمات سیاسی جدید بی اندازه خشمگین است. این نویسنده با بیان اینکه عربستان با عضویت غیر دائم در شورای امنیت مخالفت کرده در حالی که طی دو سال پیش تلاش داشت تا به عضویت این شورا درآید؛ افزود: سازمان ملل تحت تاثیر موضع اخیر عربستان نخواهد بود اگر چه ریاض معتقد است این تصمیم، سازمان ملل را به واکنش واخواهد داشت اما بزرگترین طرفی که دراین نمایش مسخره زیان خواهد دید عربستان سعودی است. در مقاله روزنامه فایننشال تایمز آمده است: عربستان دلیل مخالفت خود با قبول عضویت غیر دائم در سازمان ملل را ناتوانی در حل درگیری اسرائیل و عربهایی دانسته که از ۶۵ سال پیش آغاز شده و اجازه دادن به نظام سوریه برای کشتار و سوزاندان مردم این کشور با استفاده از سلاح شیمیایی درحالی که همه جهان بدون نشان دادن واکنشی درحال نظاره کردن هستند. نویسنده این مقاله افزود: دست یافتن بر پستی در سازمان ملل برای کشوری مانند عربستان ساده نیست زیرا این کشور ترجیح می دهد پشت پرده فعالیت کرده و قراردادهای محرمانه ای منعقد کند. خلف تصریح کرد: خشم عربستان سعودی هیچ تاثیری بر شورای امنیت در زمینه نحوه برخورد با درگیری سوریه یا برگزیدن سیاستهای جدید و اعمال فشار بیشتر به این کشور نخواهد داشت.