خانم " صفاءالهاشم " یکی از نمایندگان کویت روز دوشنبه در جلسه مجلس الامه کویت، انتصاب مهلهل الخالد به ریاست شورای شهر را به وی و مقامات کشور تبریک گفت و در کنایه ای تند افزود: از دولت نیز به دلیل سپردن امور مردم کویت به طبقه بازرگانان در دو مجلس و اجازه دادن و ممانعت نکردن از عضویت اقشار متوسط در این مجالس تبریک گفت و قدردانی می کنم!
به نقل از القدس العربی، الهاشم در ادامه کنایه های خود به اصحاب قدرت در این کشور با بیان اینکه نامزدی برای ما تنها گرد و خاکی در چشمانمات است، افزود: بارها گفتیم و بار دیگر تکرار می کنم باید تقسیمات اداری کویت به حالت سابق بازگردد، مراکز قدرت و پست های عالی مانند دو کشور لبنان و عراق به روش سهم خواهی توزیع شود و در مرحله آخر نیز دیگر پست های شغلی قرار بگیرد. گفتنی است  با آغاز فعالیت جلسه افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس در روز دوشنبه "مهلهل الخالد" عضو شورای شهر نیز توانست پست ریاست مجلس را به دست آورد و مشعل الجویسری نیز به معاونت رئیس مجلس منصوب شد. قرار است در جلسه افتتاحیه اعضای کمیته های اصلی و از همه مهم تر کمیته فنی که متشکل ازهمه اعضای مجلس به جز رئیس و معاون وی است ا نتخاب شوند. کمیته های مجلس متشکل از کمیته حقوقی، مالی، کمیته پی گیری طرحهای ساختاری، کمیته اصلاح و توسعه، کمیته بررسی مشاغل مهندسی و کمیته مسائل زیست محیطی است. انتقاد این نماینده کویتی از سیستم توزیع قدرت در این کشور در حالی صورت می گیرد که گردش قدرت و مناصب در دست خانواده حاکم و برخی نزدیکان آنها است. برای مثال نخست وزیر کویت نزدیک به یک دهه است که تغییر نکرده و با هر مجلسی که انتخاب می شود، او همچنان این سمت را در دست دارد که همین مساله باعث برخی انتقادات از حاکمیت این کشور شده که می خواهد کوچک ترین سمت های اداری و شغلی را هم به دست بگیرد.