قاضی پرونده موسوم به " فراری دادن زندانیان در دوران انقلاب " مصر، مدت بازداشت محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور را ۳۰ روز دیگر تمدید کرد.
محمد مرسی با اتهاماتی از قبیل "توهین به دستگاه قضایی، ارتباط با یک طرف خارجی (جنبش حماس) و قتل تظاهرکنندگان مقابل کاخ ریاست جمهوری در دسامبر 2012 " مواجه است . دادستانی دادگاه عالی امنیت مصر نیز مدت حبس محمد رفاعه الطهطاوی رئیس سابق دفتر ریاست جمهوری را به مدت 15 روز دیگر برای بازجوئی از وی به اتهام ارتباط با یک طرف خارجی (جنبش حماس) و دادن اطلاعات مهم به آن طرف خارجی تمدید کرد . دادگاه کیفری قاهره نیز مدت بازداشت 6 متهم دیگر پرونده فوق الذکر را به مدت 45 روز تمدید کرد. خبر دیگر اینکه هشام برکات دادستان کل مصر دادخواست محاکمه محمد مرسی به اتهام استفاده از بیت المال برای درمان خود را به علت عدم صحت دادخواست مسکوت گذاشت .