- دولت موقت مصر براساس حکمی قضایی، گروه اخوان المسلمین را از فهرست گروه های مجاز حذف کرد.
هیأت دولت مصر امروز(سه شنبه) در بیانیه ای اعلام کرد: کمیته ای که براساس مصوبه مورخ 2 اکتبرهیأت دولت، برای لیست کردن دارایی های اخوان المسلمین تشکیل شده بود ، وزیر امور اجتماعی را مکلف به حذف این گروه از فهرست گروه های مجاز در کشور کرد. بیانیه هیأت دولت مصر همچنان حکایت از آن دارد که همه دارایی های اخوان المسلمین که در حکم قضایی به آن اشاره شده، لیست شده است. دولت "حازم الببلاوی" نخست وزیر مصر در حالی اخوان المسلمین را از فهرست گروه های مجاز در این کشور حذف کرد که چندی پیش تعدادی از قضات مصر خواستار انحلال حزب آزادی و عدالت شده بودند. حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین است، که یک سال قدرت را در مصر در دست داشت.