رهبر جریان ملی مصر گفت: قطر دراقدامی مخالف با خواست مردم مصر، از رژیم اخوانی سرنگون شده توسط مردم، حمایت می کند.
حمدین صباحی در گفت و گو با شبکه خبری المیادین تصریح کرد: قطر به خاطر نقش منفی که در مصر ایفا کرد، محکوم است زیرا این اقدامات شایسته این دولت عربی که به مردمش احترام می گذاریم، نیست و مردم مصر از آن ناخرسند هستند، ما از حمایت قطر از حکومت اخوان به خوبی آگاهیم و می دانیم که این کشور به جای حمایت از مردم از یک رژیم حمایت می کند. مردم مصر معتقدند چنین کشور کوچک عربی نباید با پول درصدد نفوذ در دیگرکشورها باشد. صباحی تاکید کرد که قطر باید به اشتباهاتش در حق مصر اعتراف کرده و از مردم مصر نیز عذرخواهی کند و به انقلاب و مردم آن احترام بگذارد این دیدگاه همه مردم مصر است. وی در ادامه با بیان اینکه نقش کشورهای خلیج فارس که عربستان نیز درآن نقش ایفا می کند، بسیار مهم است و تاثیر قاطعی در حمایت از مردم مصر و انقلاب این کشور دارد، گفت: کشورهای خلیج فارس عموما به استثنای قطر همواره در برابر فشارهای آمریکا از مردم مصر حمایت کرده اند. حمدین صباحی همچنین با تاکید بر این مهم که مردم مصر خود سرنوشتشان را تعیین می کنند و گروه های موجود نیز حامی ارزش ها و منافع کشور هستند، افزود: سیاست های حکومت اخوان با کشورهای خلیج فارس در تضاد بود بنابراین اگر این گروه در مصر قدرت بگیرند به عربستان و امارات نیز نفوذ می کنند. رهبر جریان ملی مصر در پایان تصریح کرد: به زودی به عربستان، امارات، کویت و هر کشوری که در حمایت از مردم مصر نقش دارند، سفر خواهد کرد.