آمارها درباره وضعیت فقر در اروپا از جمله آمار یورواستات نشان می‌دهد بیش از ۳۰ درصد مردم در کشور بحران‌زده یونان در معرض خطر فقر قرار دارند به نقل از خبرگزاری آنسا ایتالیا،بحران اقتصادی در یونان، بیش از 30 درصد از مردم یونان را در معرض خطر فقر قرار داده است. آمارهایی که روز گذشته درباره وضعیت یونان منتشر شدند نشان می‌دهند که 31 درصد از مردم یونان در معرض فقر و تبعیض اجتماعی قرار دارند. شاخص‌هایی که یورواستات منتشر کرده است نیز نشان می‌دهد که خطر فقر در یونان بالاتر از میانگین 24.3 درصد است. با این حال گفته می‌‌شود که وضعیت یونان در مقایسه با دیگر کشورهای حوزه بالکان یعنی بلغارستان و رومانی با وضعیت خطر فقر 49.1 درصد و 40.3 درصد بهتر است. در این میان هلند با خطر فقر در حد 15.7 درصد بهترین وضعیت را دارد.