شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد سازمان ملل متحد ۱۰۰ کارشناس امور شیمیایی به سوریه خواهد فرستاد.
به نقل از العربیه، سازمان ملل متحد ۱۰۰ کارشناس امور شیمیایی به سوریه خواهد فرستاد.