ژنرال " محمد ابراهیم " وزیر کشور مصرگفت: گروه اخوان نخواهد توانست به میدان التحریر حمله یا در یکی از میدانهای کشور تحصن کند.
وی به مردم مصر اطمینان خاطر داد که پلیس مصر می تواند امنیت منطقه را کنترل کند. وی در تماس تلفنی با برنامه "اینجا پایتخت است" در شبکه ماهواره ای سی بی سی در گفت وگو با لمیس الحدیدی یکی از خبرنگاران این شبکه گفت:عملیات انفجار در سینا سومین تلاش برای ترور وی و انفجار ساختمان اطلاعات در شمال سیناست. وی افزود: قوای اصلی نیروهای امنیتی سینا برای برقراری امنیت مناطق گردشگری درآنجا متمرکز شده اند. وی با بیان اینکه یک انتحاری که سوار بر خودرویی بود به باب المدیریه حمله و خود را منفجر کرد که این اقدام سه کشته وچندین مجروح بر جای گذاشت، گفت: در پی این انفجار گودالی به عرض هفت مترو طول یک ونیم متر ایجاد شذ. وزیر کشور مصر در ادامه تاکید کرد: من معتقدم برخی عناصر مجددا در حال تجهیز شدن هستند زیرا هدف از  طرح دیروز ایجاد کشتار در میدان التحریر و برانگیختن افکار عمومی خارج از کشور بوده است. وی در ادامه این مصاحبه با بیان اینکه حمله به میدان می توانست فجایعی را به باربیاورد زیرا از چهار محور خیابان رمسیس، طلعت حرب، الدقی و القصر العینی برای حمله تلاش می کردند اما وزارت کشور با نصب تجهیزات بازرسی امنیت میدان التحریر را تامین کرد، افزود: دردرگیریهای روز گذشته هجده نفر از اعضای اخوان بازداشت شدند و پلیس نیز بدون استفاده از گلوله های پلاستیکی مردم را فقط  شلیک گاز متفرق کرد.