به گزارش روز پنج شنبه نیروهای رژیم آل‌خلیفه در منطقه " دمستان " زنان بحرینی را به صورت مستقیم با گلوله های گاز هدف قرار دادند.
حمله مسلحانه نیروهای امنیتی به این زنان در حالی بود که آنها کاملا مسالمت آمیز برای بیان اعتراضات خود در کنار یکی از جاده‌ها در منطقه دمستان تجمع کرده بودند.
هدف قرار دادن شهروندان به صورت مستقیم با گلوله‌های گاز تا کنون باعثشهادت چندین نفر از شهروندان بحرینی شده است.